Termes i condicions

Definició de GegantCat

GegantCat és un portal web que té l'objectiu de catalogar, en afany d'estudi, els diversos gegants dels Països Catalans en forma de fitxes a través de les diverses aportacions dels diversos usuaris del web.


Drets i deures de l'usuari

  • L'usuari/a té dret a consultar, i utilitzar, les dades del web sempre que ho requereixi.
  • Tindrà el dret a aportar noves informacions al web amb el deure que les dades compleixin el rigor històric i autories que els hi pertoqui.
  • L'usuari/a serà lliure de poder utilitzar les dades que proporciona GegantCat que necessiti sempre que respecti les fonts de procedència de les dades.


Protecció de dades

GegantCat garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Més informació de la política de privacitat aquí.


GegantCat fa constar que:

Basant-se en els valors principals del web: rigor històric, drets d'autor i rigor ortogràfic de la llengua catalana:

  • Es pren la llicència de fer els canvis necessaris a les diverses aportacions (fitxes, fotos, escrits...) per tal que GegantCat estigui acuradament correcte.
  • Es pren la llicència de desestimar propostes d'aportacions.
  • En cap cas es fa necessàriament responsable del mal ús que pugui patir el contingut del seu web.


Drets d'autor

  • El projecte web GegantCat i el logotip són propietat de Daniel Porta Ramos, el seu ús fora del lloc sense permís està completament prohibit.
  • De la mateixa manera, cada fitxa és propietat de cada usuari/a que l'envia, sent cadascú responsable del que publica.