Termes i condicions

Definició de GegantCat

GegantCat és un portal web que té l'objectiu de catalogar, en afany d'estudi, els diversos gegants dels Països Catalans en forma de fitxes a través de les diverses aportacions dels diversos usuaris del web.


Drets i deures de l'usuari

  • L'usuari/a té dret a consultar, i utilitzar, les dades del web sempre que ho requereixi.
  • Tindrà el dret a aportar noves informacions al web amb el deure que les dades compleixin el rigor històric i autories que els hi pertoqui.
  • L'usuari/a serà lliure de poder utilitzar les dades que proporciona GegantCat que necessiti sempre que respecti les fonts de procedència de les dades: @gegantcat i www.gegantcat.com


Protecció de dades

GegantCat garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Més informació de la política de privacitat aquí.


GegantCat fa constar que:

Basant-se en els valors principals del web: rigor històric, drets d'autor i rigor ortogràfic de la llengua catalana:

  • Es pren la llicència de fer els canvis necessaris a les diverses aportacions (fitxes, fotos, escrits...) per tal que GegantCat estigui acuradament correcte.
  • Es pren la llicència de desestimar propostes d'aportacions.
  • En cap cas es fa necessàriament responsable del mal ús que pugui patir el contingut del seu web.


Drets d'autor

  • El projecte web GegantCat i el logotip són propietat de Daniel Porta Ramos, el seu ús fora del lloc sense permís està completament prohibit.
  • De la mateixa manera, cada fitxa és propietat de cada usuari/a que l'envia, sent cadascú responsable del que publica.